Foerfarande foer framstaellning av optiskt aktiva i 3-laeget substituerade 2-(2',2'-dihalogenvinyl)-cyklopropan-1-karbonsyror och derivat av dessa samt nya 4-(2',2',2'-trihalogenetyl)cyklobutan-1-sulfonsyrasalter

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle